آغاز بازسازی خانه های آسیب دیده از زلزله درخوی

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد:

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه آواربرداری در مناطق زلزله زده خوی قبل از پایان سال تمام می شود، گفت: بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله دراین شهر، از همین امروز با تحویل مصالح آغاز می شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3742799/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%DB%8C