آغاز ثبت نام طرح نهضت ملي مسکن براي متقاضیان استفاده از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد :

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان از آغاز ثبت نام طرح نهضت ملي مسكن براي متقاضیان استفاده از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر) خبر داد .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3735231/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA