آغاز ساخت طرح ۱۹۲ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر بهار همدان

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از آغاز ساخت طرح ۱۹۲واحدی نهضت ملی مسکن در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ متر در شهر بهار خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3778970/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B1%DB%B9%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد: