آغاز ساخت ۱۹ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نیرو‌های مسلح


بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی تکمیل شده هم به کارکنان نیرو‌های مسلح تحویل داده شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4008171/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD