آغاز ساخت ۴۵۰ واحد نهضت ملی مسکن متعلق به نیروی انتظامی در هرمزگان

کلنگ ساخت ۴۵۰ واحد مسکن نهضت ملی، متعلق به نیروی انتظامی با حضور فرمانده کل نیروی انتظامی در هرمزگان به زمین زده شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3747253/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد: