آغاز عملیات احداث ۲۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در یزد
آغاز عملیات احداث ۲۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در یزد


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/5680739/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B2%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF