آپارتمان در تهران متری ۳۰ هزار دلار در منهتن متری ۲۰ هزار دلار!

 آپارتمان در تهران متری ۳۰ هزار دلار در منهتن متری ۲۰ هزار دلار!

اقتصادسنج نوشت: در یکی از پلتفرم‌های انتشار آگهی آپارتمانی ۴۷۰متری در منطقه یک تهران به مبلغ ۶۵۰میلیارد تومان آگهی شده است.به عبارتی دیگر متری حدودا ۱.۴میلیارد تومان یعنی معادل ۳۰ هزاردلار، این در حالی است  که میانگین قیمت خانه در منهتن،به عنوان گران‌ترین محله دنیا در نیویورک آمریکا،حدود متری ۲۰ هزار دلار است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1734735/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1