اجاره آپارتمانهای قدیمی ساز در تهران،چند؟منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1706188/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF