اجاره خانه در دو منطقه 9 و 10تهران چند؟روزنامه دنیای اقتصاد جدول اجاره خانه در مناطق 9 و 10تهران را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1699472/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-9-%D9%88-10%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF