اجرای باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا قبل از پایان سال


یک فعال حوزه کار، قراردادهای موقت را بزرگترین معضل جامعه کارگری دانست و با تاکید بر پیگیری مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان، از وزیر کار خواست تا اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پیگیری کند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080100365/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84