اجرای بسته بومی نوسازی بافت فرسوده در ۵۷ شهر
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: بسته بومی شده نوسازی بافت فرسوده در ۵۷ شهر در حال اجرا است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4063310/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1