اجرای طرح مسکن تدریجی در میناب

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد؛

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: طرح مسکن تدریجی برای اقشار کم درآمد در میناب اجرایی شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3769377/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8