اجرای ۱۰۸ هزار واحد مسکن شهری تحت مسئولیت این بنیاد در شهر‌های مختلفمعاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد:

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای ۱۰۸ هزار واحد مسکن شهری تحت مسئولیت این بنیاد در شهر‌های مختلف خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3717439/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81