اخذ سند تک برگ و تثبیت مالکیت دولت روی ۴۵۲ هکتار از اراضی اصفهان

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان از اخذ هزار و ۱۷ فقره سند تک برگ و تثبیت مالکیت دولت روی ۴۵۲ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3733559/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B4%DB%B5%DB%B2-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

رئیس اداره راه و شهرسازی اصفهان خبر داد؛