ارزآوری ۳۵ میلیون دلاری شرکت نفت ستاره با فروش نفتا

امروزدر بورس انرژی ایران؛

بورس انرژی ایران امروز سه شنبه شاهد معامله ۱۰۵ هزار و ۳۷۹ تن فراورده هیدروکربوری به ارزش ۱۶ هزار و ۸۷۹ میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال بود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3710260/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7