استمهال خروج موقت تریلر های فاقد شماره تا پایان خرداد ۱۴۰۲


گمرک ایران موضوع استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان خرداد ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5671311/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2