اعطای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهسرپرست بانک مسکن مطرح کرد:

سرپرست بانک مسکن گفت: در مدت ۱۰ ماه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بانک ثبت شده است که بی سابقه است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3716846/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87