افتتاح و آغاز ۲۹ پروژه شهرداری شیرازپنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱،آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۹ پروژعمرانی،فرهنگی،ورزشی،گردشگری،خدماتی و زیست محیطی شهرداری شیراز با ارزش ۱۹۵۰ میلیارد ریال برگزارشد.

       


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401081913457/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2