افتتاح ۴ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری


همزمان با سفر رئیس جمهور، ۴ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری تحویل متقاضیان شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4057358/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C