افزایش جابه‌جایی مسافر، حمل بار از طریق ناوگان زمینی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با بررسی روند ۱۰ ساله جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود بیشترین میزان جابجایی مسافر در ۸ ماهه سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۵۱ میلیون نفر ثبت شده است.

همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله ترانزیت مشخص می‌شود که بیشترین میزان ترانزیت در ۸ ماهه سال ۱۳۹۳ و به میزان ۲/۸ میلیون تن ثبت شده است لذا مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۳، کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5665523/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

ترانزیت جاده‌ای

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز میزان ترانزیت توسط بخش جاده‌ای در ۸ ماهه سال‌جاری ۵/۶ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶ میلیون تن) ۸ درصد افزایش داشته است.

بدین ترتیب مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۱، کاهش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین میزان بار حمل شده در بخش جاده‌ای در ۸ ماهه سال‌جاری ۳۳۳ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳۲۸ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است.

جابه جایی حمل بار

بدین ترتیب با بررسی روند ۱۰ ساله حمل بار مشخص می‌گردد که بیشترین حمل بار در ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ و به میزان ۳۲۸ میلیون تن ثبت شده است که همانگونه اشاره شد مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، تعداد مسافر جابه‌جا شده بخش جاده‌ای در ۸ ماهه سال‌جاری ۸۵ میلیون نفر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶۷ میلیون نفر) ۲۷ درصد افزایش داشته است.