افزایش جابه‌جایی مسافر، حمل بار از طریق ناوگان زمینی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

همچنین میزان بار حمل شده در بخش جاده‌ای در ۸ ماهه سال‌جاری ۳۳۳ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳۲۸ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است.

بدین ترتیب مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۱، کاهش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

جابه جایی حمل بار

همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله ترانزیت مشخص می‌شود که بیشترین میزان ترانزیت در ۸ ماهه سال ۱۳۹۳ و به میزان ۲/۸ میلیون تن ثبت شده است لذا مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۳، کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5665523/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

بدین ترتیب با بررسی روند ۱۰ ساله حمل بار مشخص می‌گردد که بیشترین حمل بار در ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ و به میزان ۳۲۸ میلیون تن ثبت شده است که همانگونه اشاره شد مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

ترانزیت جاده‌ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با بررسی روند ۱۰ ساله جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود بیشترین میزان جابجایی مسافر در ۸ ماهه سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۵۱ میلیون نفر ثبت شده است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز میزان ترانزیت توسط بخش جاده‌ای در ۸ ماهه سال‌جاری ۵/۶ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶ میلیون تن) ۸ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، تعداد مسافر جابه‌جا شده بخش جاده‌ای در ۸ ماهه سال‌جاری ۸۵ میلیون نفر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶۷ میلیون نفر) ۲۷ درصد افزایش داشته است.