افزایش حداقل 30 درصدی هزینه های ساخت در آپارتمان‌سازی


مقایسه هزینه‌های ساخت مسکن نشان می‌دهد در ویلایی‌سازی هزینه‌های ساخت و زیرساخت، دو سوم هزینه‌های آپارتمان‌سازی است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3800834/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C