افزایش صادرات کود روسیه به سایر کشورها
معاون نخست وزیر روسیه گفت: صادرات کود‌های معدنی روسیه به کشور‌های دوست نظیر هند و چین اخیرا افزایش یافته است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3640373/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7