افزایش کیفیت زندگی شهروندان با اجرای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده

آقای محمود رضا طالبان افزود: این مصوبه دارای ویژگی انعطاف پذیری مناسب با توجه به شرایط هر شهر است و ضمن آسیب شناسی ضوابط، فرصت ویژه‌ای برای سازندگان و مالکان فراهم می‌کند و به توانمند سازی اقتصادی ساکنان بافت‌های فرسوده و ایجاد ارزش افزوده دارایی‌های آن‌ها و افزایش کیفیت فضای سکوت می‌انجامد.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده، متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده ناکارآمد شهری است.

وی تصریح کرد: وجود یک تسهیلگر بین مردم ساکن بافت و سرمایه گذار و دولت می‌تواند به انجام طرح و سرعت طرح کمک بسیاری کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3772452/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده، متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده ناکارآمد شهری است و افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس در جلسه ستاد بازآفرینی استان فارس گفت: این کار با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن انجام می‌شود.