افزایش ۱۰۰درصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۶ماهه اول سال

بررسی آمار پروازهای خارجی در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی مسیر مشهد-نجف با تعداد ۱۵۸ پرواز بوده است و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در پنج فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز اصفهان و بندرعباس انجام شده است.

افزایش صد درصدی در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال بار در شهریور ماه

 در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در ۶ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست صددرصد افزایش داشته است.

همچنین در پروازهای عتبات، فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست صد درصد افزایش وجود داشته است.

طبق این گزارش، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در شهریورماه  ۱۴۰۱نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر ۴۳ درصد و ارسال و پذیرش بارو پست ۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

مسیر مشهد- نجف با ۱۵۸ فروند پرواز پر ترددترین مسیر در پروازهای خارجی

به گزارش ایسنا، براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در شهریور ماه امسال مسیر مشهد به نجف با تعداد۱۵۸ پرواز و مسیر استانبول به تبریز با ۸۲ پرواز در پروازهای بین المللی  ثبت شده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در پنج فرودگاه مشهد، شیراز،  تبریز اصفهان  و بندرعباس انجام شده است.

براین اساس، در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد به نجف با تعداد ۱۵۸ پرواز و مسیر استانبول به  تبریز با ۸۲ پرواز پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی و بیشترین مسافر  نیز در مسیر نجف به مشهد ثبت شده است.

طبق آمار، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در نشست و برخاست ۵ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۲ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۵۱ درصد افزایش داشته است.

طبق آمار، در ششمین ماه سال جاری حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی در پنج فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و بندرعباس انجام شده است.

در شهریور ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست  کل پروازها به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس، خلیج فارس(عسلویه) و آبادان انجام شده است.

براساس گزارش منتشر شده، پروازهای حج فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱نسبت به مدت مشابه سال گذشته دراعزام و پذیرش مسافر، نشست و برخاست و ارسال و پذیرش بارو پست صددرصد افزایش داشته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072715225/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84

بر اساس آمار در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت این  شرکت در شهریور ماه سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر صد درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۸۰ درصد افزایش اعلام شده است.

افزایش ۱۰۰درصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۶ماهه امسال نسبت به سال گذشته

پروازهای خارجی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در ۶ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۹۲ درصد و اعزام و پذیرش مسافر صددرصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۷۹ درصد افزایش داشته است.