الحاق ۱۵۵ هکتار اراضی به نیشابور برای طرح نهضت ملی مسکن


شورای عالی شهرسازی و معماری الحاق ۱۵۵هکتار اراضی به شهر نیشابور و ایجاد دو شهرک مسکونی در مازندران موافقت کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4045210/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B1%DB%B5%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86