الحاق ۶۴ هکتار اراضی به محدوده شهر‌های کاشان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن

به گفته وی در اجرای مرحله دوم طرح نهضت ملی مسکن شهرستان کاشان هم در مجموع با الحاق ۱۴ هکتار اراضی به محدوده شهری شهر‌های مشکات، برزک، نیاسر و کامو چوگان موافقت شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان افزود: در خصوص شهر‌های جوشقان قالی و شهر قمصر مقرر شد باتوجه به فهرست نهایی متقاضیان واجد شرایط، جانمایی محل با نظر مسئولین شهری صورت پذیرد و موضوع در جلسه آتی کمیسیون امور زیربنایی استان اصفهان، طی مصوبه شورای عالی مسکن شهرستان کاشان با پیشنهاد اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان نیازسنجی و اعلام شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3741361/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B6%DB%B4-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان از الحاق ۶۴ هکتار اراضی محدوده شهر‌های این شهرستان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
آراسته گفت: با توجه به در حال ساخت بودن مرحله نخست طرح نهضت ملی مسکن و نیز الحاق ۵۰ هکتار به محدوده قبلی کاشان، مقرر شده است نیازسنجی دوباره طبق تعداد نهایی متقاضیان بر اساس سامانه صورت پذیرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان خبر داد؛

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان از الحاق ۶۴ هکتار اراضی محدوده شهر‌های این شهرستان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.