­امضای تفاهم‌نامه ساخت ۵۶۰ واحد مسکونی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی‌شریف

تفاهم نامه همکاری گروه مالی بانک مسکن و دانشگاه صنعتی شریف با موضوع ساخت مسکن برای اعضای هیات علمی دانشگاه شریف امضاء شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3724229/%C2%AD%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B6%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81

بین بانک مسکن و دانشگاه صنعتی شریف مبادله شد؛