­امضای تفاهمنامه همکاری مشترک در زمینه ساخت شهر و شهرک‌های جدید با هیئت غنایی
مشاور مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید در امور حقوقی، املاک و سرمایه‌گذاری از امضای تفاهمنامه همکاری مشترک در زمینه ساخت شهر و شهرک‌های جدید با هیئت غنایی خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3791837/%C2%AD%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%BA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C