امضای قرارداد خودمالکی بیش از ۶۸ هزار واحد نهضت ملی در بانک مسکن

معاون امور اعتباری بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی ۶۸ هزار و ۶۵۲ واحد به مبلغ ۲۳ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3761044/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

معاون امور اعتباری بانک مسکن خبر داد: