انجام ۴۴ هزار آزمایش کنترل کیفی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان

مدیرکل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان گفت: بیش از ۴۴ هزار و ۸۳۱ مورد آزمایش کنترل کیفی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجام شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3748956/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86