انعقاد قرارداد ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی در بانک مسکن

سرپرست بانک مسکن خبر داد:

سرپرست بانک مسکن گفت: تاکنون ۸۰۵ هزار و ۷۶۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده اند و قرارداد پرداخت تسهیلات با ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد هم منعقد شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3724893/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B1%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86