ایجاد دفتر سرمایه‌گذاری و فن‌آوری‌های نوین در سازمان ملی زمین و مسکن

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دفتر سرمایه‌گذاری و فن‌آوری‌های نوین ساخت به‌منظور تقویت منابع مورد نیاز صندوق ملی مسکن و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3772049/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد؛