ایجاد شفافیت و حذف رانت با عرضه ی خودرو در بورس کالا

وزیر صمت:

وزیر صمت گفت : با عرضه خودروی وارداتی در بورس کالا فرآیند قیمت گذاری شفاف می شود و رقابت ایجاد شده ، منجر به کاهش قیمت خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3566719/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7