ایران و مجارستان سند همکاری اقتصادی امضا کردندسند پروتکل سومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و مجارستان به امضای «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان رسید.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3641416/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF