با ۱۰۰ میلیون کجا می‌توان خانه اجاره کرد؟ / جدول نرخ اجاره در محلات مختلف قم + جدول


فردای اقتصاد نوشت:جدولی از قیمت‌های رهن و اجاره در مناطق هشت گانه قم تهیه شده است که نشان دهنده متوسط نرخ کرایه مسکن در مناطق هشت گانه قم است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1705528/%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1