برای پلمب دفتر ترکیش ایرلاین حکم قضایی صادر نشده استدادستان تهران گفت: هیچ حکم قضایی برای پلمب دفتر ترکیش ایرلاین صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

«از ساعتی پیش خبری مبنی بر پلمب دفتر ترکیش ایرلاین منتشر شده است.

دادستان تهران لحظاتی پیش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم قضایی برای پلمب دفتر ترکیش ایرلاین صادر شده است؟ گفت: هیچ حکم قضایی در این مورد صادر نشده است.»

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041913349/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA