برگزاری اولین نشست کارگروه حدنگار در سازمان ملی زمین و مسکن

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تسریع در تبدیل اسناد دفترچه‌ای سازمان ملی زمین و مسکن به سند تک‌برگ و تهیه نقشه‌های حدنگار برای اراضی دولتی کشور خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3733762/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد: