برگزاری گردهمایی اعضای هیات‌اصلی هیات‌مدیره سازمان نظام‌کاردانی ساختمان کشور

وی خواستار افزایش مشارکت اعضای هیات مدیره سازمان‌های مذکور در انجام وظایف محوله قانونی و تلاش مضاعف جهت ارتقاء جایگاه کاردان‌های فنی در ساخت و ساز کشور شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3765008/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان از برگزاری گردهمایی اعضای هیات‌اصلی هیات‌مدیره سازمان نظام‌کاردانی ساختمان کشور خبر داد.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: گردهمایی اعضای اصلی هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان سراسر کشور پس از وقفه‌ای هفت ساله و با شرکت بیش از دو سوم اعضای مذکور و به صورت الکترونیکی برگزار شد.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در گردهمایی اعضای هیات‌اصلی هیات‌مدیره سازمان نظام‌کاردانی ساختمان کشور بر افزایش مشارکت اعضای هیات مدیره تاکید کرد.

آقای دانشگر بر عزم جدی این دفتر جهت پیگیری و حل مشکلات برخی سازمان‌های نظام کاردانی استان‌ها اشاره کرد.