بریتانیایی‌ها چطور به قلهک آمدند؟


همشهری نوشت:میان رژه ماشین‌های میلیاردی، برج‌ها و آپارتمان‌های اعیانی قلهک هنوز هم می‌شود از تاریخ و هویت این محله سراغ گرفت. محله‌ای که بخشی از آن در دوران قاجار در تملک بریتانیایی‌ها بود و تابستان‌ها خانه‌باغ‌هایش در قرق خانواده‌های اعیانی آن روزگار. در ادامه وجه تسمیه قلهک و برگ‌هایی از تاریخ آن را بخوانید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1725897/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AF