بسته تشویقی شهرسازانه ابلاغ شد/ جزئیات بسته ۱۹ بندی وزیر راه و شهرسازی

مهرداد بذرپاش بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی در خصوص سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن ابلاغ کرد.

-امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیر مسقف مجموعه به منظور تأمین بخشی از پارکینگ های مورد نیاز

– عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

– عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

گزارش شهرداری درمورد محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌های موضوع بندهای ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی

پیگیری تأمین پارکینگ‌های محله‌ای پیشنهادی برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی مشمول این ضوابط پس از تصویب نقشه موقعیت آن در کمیسیون ماده۵ موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

– عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده به استانداران که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است، تکالیف ادارات کل راه و شهرسازی(دبیرخانه کمیسیون ماده۵) را شامل موارد زیر ذکر کرده است:

بنابر این گزارش در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مواردی که لازم است در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم شود به شرح زیر است:

– امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی

– اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

– امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده گذاری و نما

– امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل

– امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

بیشتر بخوانید:

ضوابط تشویقی گروه چهارم(نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع)

– امکان احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ

بررسی و تصویب مشوق‌های تکمیلی و خاص هر شهر با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای ویژه آن در چارچوب بند ۳ مصوبه ابلاغی

-اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

گزارش عملکرد بند ۱ بخش ج مصوبه ابلاغی

تسریع در بررسی و طرح درخواستهای مرتبط با موضوع مصوبه شورای‌عالی در کمیسیون ماده ۵

35217


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1730424/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87

ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان پروانه‌های صادره در بافت فرسوده موضوع بند ۸ مصوبه ابلاغی مشتمل برگزارش پیشرفت فیزیکی ۵ مرحله‌ای پایان کار صادره براساس تعداد واحد مسکونی، میزان پارکینگ تجمیعی احداث شده و میزان تامین سرانه های خدماتی در زمین و طبقات

همچنین در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تکالیف شهرداری‌ها شامل موارد زیر است:

– کاهش ضریب برای هر واحد تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵

جزئیات ۱۹ بندی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در ۴ گروه انواع مشوق‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

جزئیات ضوابط تشویقی انواع مشوق‌های پیش‌بینی شده

نقشه موقعیت پارکینگ‌های محله‌ای پیش‌بینی شده موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

ضوابط تشویقی گروه اول(بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری)

احصای محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌ها و گزارش آن به کمیسیون ماده۵ موضوع بند های ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی(موضوع بند ۱ مصوبه شورایعالی)

-امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را از دست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

– اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

تسریع دربررسی درخواست های متقاضیان وصدور پروانه ساختمان طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی معماری و عندالزوم انعکاس درخواست‌ها (موضوع بند ۱ بخش الف این بخشنامه) به دبیرخانه کمیسیون ماده۵.

مصوبات ابلاغی دارای ویژگی‌های انعطاف پذیری مصوبه نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای، فرصت ویژه برای سازندگان و مالکان، توانمندسازی اقتصادی ساکنان بافت فرسوده از طریق انعطاف‌پذیری در ضوابط استقرار کاربری‌ها و با رویکرد درهم تنیدگی مسکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده روی دارایی‌های ساکنان و افزایش کیفیت فضای سکونت است.

ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان و محتوای مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مرتبط با موضوع مصوبه ابلاغی.

– کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد

گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک و ساخت این واحدها، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری ها از ویژگی های دیگر این مصوبات ابلاغی است.

شناسایی و توجیه سرمایه گذاران محلی، سازندگان ومالکان اراضی واملاک واقع در بافت‌های فرسوده برای بهره‌گیری از مزایای مشوق‌های مربوطه (به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران).

اطلاع رسانی گسترده مفاد مصوبه ابلاغی درمحلات هدف بازآفرینی شهری در قالب های مختلف با حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران.

– امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد

ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق‌های کالبدی خاص شهر، با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه موضوع بند ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی

ضوابط تشویقی گروه سوم(نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری)

– کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه ای در معبر

– امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین شده در طرح مصوب

ضوابط تشویقی گروه دوم(نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای)

طرح های تجمیعی مشتمل بر یک بلوک شهری یا بیشتر که متقاضی بهره‌گیری از امتیازات ویژه بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلاک شهری هستند.

-امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی