بیشترین بارش‌ها در ۱۴ استان کشور ثبت شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، میانگین بارش کشور طی هفت روز منتهی به (هشتم خردادماه) ۳.۳ میلیمتر بود این در حالیست که میانگین بارش در بلندمدت ۱.۷ میلیمتر بود. بدین ترتیب ۹۸.۸ درصد افزایش یافته است.

میانگین بارش کشور از ابتدای ماه جاری منتهی به ۸ خرداد، ۴.۳ میلیمتر و میانگین بلندمدت ۲.۱ میلیمتر بود بنابراین ۱۰۵.۱ درصد بیشتر شده است.

میانگین بارش کشور طی فصل جاری تا پایان روز (هشتم خردادماه)، ۹۴.۹ میلیمتر و میانگین بارش بلندمدت ۵۷.۷ میلیمتر بود بنابراین ۶۴.۵ درصد افزایش یافته است.

میانگین بارش کشور از ابتدای سال جاری منتهی به ۸ خرداد، ۲۱۹.۲ میلیمتر و میانگین بلندمدت ۲۱۹.۷ میلیمتر است بنابراین ۰.۳ درصد کمتر شده است.

بارش استان اردبیل طی سال آبی جاری منتهی به (هشتم خردادماه)، ۲۸۸.۵ میلیمتر و در بلندمدت ۲۶۷.۲ میلیمتر بود بنابراین بارش ۸ درصد افزایش یافته است.

اصفهان نیز از جمله استان‌هایی است که بیش از میانگین نرمال، بارش دریافت کرده است. در این استان طی سال آبی جاری ۱۶۹.۲ میلیمتر بارش ثبت شده این در حالیست که میانگین بارش بلند مدت آن ۱۶۳.۳ میلیمتر بوده است بنابراین ۳.۶ درصد افزایش بارش داشته است.

استان ایلام نیز ۱۵.۳ درصد از میانگین بلندمدت بارش بیشتر داشته است. طی سال آبی جاری ۴۴۷.۲ میلیمتر بارندگی در این استان ثبت شده و میانگین بلندمدت بارش ۳۸۷.۷ میلیمتر بوده است.

خراسان جنوبی یکی دیگر از استان‌های پربارش کشور بوده است که طی سال آبی جاری ۱۴۷.۶ میلیمتر بارش ثبت کرده این در حالیست که میانگین نرمال بارش برای آن ۱۰۹.۴ میلیمتر است بنابراین بارندگی در این استان ۳۴.۹ درصد افزایش یافته است.

خراسان شمالی نیز در سال جاری ۲۴۵.۴ میلیمتر بارندگی داشته و میانگین بارش بلندمدت آن ۱۹۲.۴ میلیمتر بوده است بنابراین ۶.۷ درصد بارش بیشتر دریافت کرده است.

بارش در استان خوزستان ۱۴.۸ درصد افزایش یافته است. بارندگی این استان طی سال آبی جاری ۳۹۴.۶ میلیمتر بوده این در حالیست که میانگین بارش آن در بلندمدت ۳۴۳.۸ میلیمتر ثبت شده است.

سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری ۱۳۱.۴ میلیمتر بارش ثبت کرد. میانگین بارندگی بلندمدت آن ۸۵.۲ میلیمتر بود بنابراین بارش در این استان ۵۴.۲ درصد افزایش یافته است.

استان قم نیز طی سال آبی جاری ۱۴۹.۲ میلیمتر بارش دریافت کرد. بارندگی بلندمدت آن ۱۴۶.۶ میلی متر بود؛ بنابراین ۱.۸ درصد افزایش بارش داشته است.

کردستان یکی دیگر از استان‌های پربارش کشور بود. بارندگی آن در سال آبی جاری ۴۸۳.۴ میلی‌متر و در بلندمدت ۴۴۲ میلیمتر بود بنابراین بارش در این استان ۹.۴ درصد افزایش یافته است.

استان کرمانشاه در سال آبی جاری ۵۴۵.۷ میلیمتر بارش دریافت کرد این در حالیست که میانگین بلند مدت بارش آن ۴۶۳.۲ میلیمتر بود بنابراین بارش در آن ۱۷.۸ درصد بیشتر شده است.

گلستان هم بارش خوبی دریافت کرده است. بارش این استان در سال آبی جاری ۴۱۰.۷ میلیمتر و میانگین بلندمدت آن ۳۸۸.۵ میلیمتر بود بنابراین ۵.۷ درصد بیشتر شده است.

استان مازندران ۶.۸ درصد بارش بیشتری ثبت کرده است. بارندگی در این استان طی سال آبی جاری ۵۴۴.۴ میلیمتر و در بلندمدت ۵۰۹.۷ میلیمتر بوده است.

همدان با ثبت بارش ۳۷۱.۹ میلیمتری در سال آبی جاری، نسبت به بارش ۳۳۱.۴ میلیمتری بلندمدت، ۱۲.۲ درصد افزایش بارش را تجربه کرده است.

یزد نیز بارش‌های بیشتری نسبت به شرایط نرمال داشته است. بارندگی در این استان طی سال آبی جاری تا پایان روز (هشتم خردادماه) ۱۱۶.۶ میلیمتر بوده است این در حالیست که بارش نرمال در یزد ۸۴.۵ میلیمتر بوده است بنابراین بارندگی در آن ۳۷.۹ درصد افزایش یافته است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6123103/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF