بیشترین دستمزد دریافتی متعلق به کارگر “دروگر غلات”

کشاورزی دانش و هنر کشت و پرورش گیاهان به منظور به دست آوردن محصول است. علیرغم آنکه کشاورزی متمرکز مبتنی بر کشت تک محصولی بیشترین خروجی در قرن ۲۱ را به خود اختصاص داده اما زندگی نزدیک به ۲ میلیارد انسان همچنان به کشاورزی معیشتی وابسته است.

به گزارش ایسنا، بیشترین و کمترین دستمزد روزانه در بین زنان طی سال گذشته نیز به ترتیب مربوط به کارگر “وجین کار و تنک کار” با ۱۸۸۴۴۸ تومان و کارگر “میوه چین” با۱۴۲۳۱۴ تومان اختصاص دارد. این گزارش نشان می‌دهد که دستمزد روزانه کارگران ۷ شغل منتخب بخش کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.

بیشترین دستمزد دریافتی متعلق به کارگر "دروگر غلات"

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111108665/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA

دستمزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان بدون برداشتن موانع توسعه در این بخش، نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی از وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، به کمترین و بیشترین میزان دستمزد روزانه کارگران ۷ شغل منتخب بخش کشاورزی اعم از میوه چین، دروگر غلات، نشاکار، وجین کار و تنک‌کار، نهرکش و مرزبند، بیل زن زمین زراعی و بیل زن باغ پرداخته است.

بررسی متوسط دستمزد روزانه کارگران در مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کارگران دروگر غلات و پس از آن نشاکار بیشترین دستمزد روزانه را در مقایسه با دیگر مشاغل بخش کشاورزی دریافت کرده‌اند. کمترین دستمزد دریافتی متعلق به کارگران وجین کار و تنک‌کار بوده و دستمزد زنان وجین کار در سال گذشته بیش از مردان بوده است.

بررسی روند توسعه‌ کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه‌ بخش کشاورزی به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن به‌عنوان پیش ‌نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است.

بررسی نتایج این طرح نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ بیشترین و کمترین متوسط دستمزد روزانه مشاغل منتخب کشاورزی در میان مردان به کارگر “دروگر غلات” با رقم ۲۵۴۴۰۵ تومان و کارگر “وجین کار و تنک کار” با رقم ۱۶۰۵۸۵ تومان اختصاص داشته است.

بر اساس یافته‌های یک پژوهش، کارگران دروگر غلات و نشاکار بیشترین دستمزد روزانه مشاغل منتخب کشاورزی در سال گذشته را دریافت کرده‌اند.

بیشترین دستمزد دریافتی متعلق به کارگر "دروگر غلات"

به گزارش ایسنا، جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است.