بیشترین صدور پروانه ساختمانی در تهران در ۷ ماه گذشته


مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در بافت فرسوده در ۷ ماه نخست سال در استان تهران صادر شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4060657/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87