تأمین زمین در شهرها و روستا‌ها برای نهضت ملی مسکن


وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت حدود ۲ میلیون واحد نهضت ملی در قالب‌های مختلف در شهر‌ها و روستا‌ها در حال اجراست.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4062615/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86