تأمین ۵۲ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن


مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: میزان تأمین زمین برای ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن به ۵۲ هزار هکتار رسیده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4061023/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86