تازه‌ترین جزئیات از تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن

سرپرست بانک مسکن گفت: تاکنون از بین متقاضیان طرح نهضت ملی ۸۴۳ هزار نفر در بانک مسکن و سامانه تم وزارت راه و شه


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3754920/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

در نشست خبری سرپرست بانک مسکن مطرح شد: