تازه‌ترین گزارش از تورم مسکن/ میانگین فروش یک متر زمین در ایران چند؟


تازه‌ترین گزارش از تورم مسکن/ میانگین فروش یک متر زمین در ایران چند؟


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1676841/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86