تازه ترین قیمت آپارتمان در پایتخت؛ از دماوند و سبلان تا نارمک و اکباتانمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1737837/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9