تازه ترین قیمت اجاره در مناطق تهران/ جدولمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1690755/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84