تازه ترین قیمت مسکن در تهران/ گیشا متری 115 میلیون !؟
روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت قروش آپارتمان در مناطق مختلف تهران را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1693367/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-115-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86